Algemene voorwaarden

Onze algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Fysio Fitness Beilen , ingeschreven bij KVK onder nummer 63854813.

Artikel 1 Begrippen

 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Aanbod: iedere aanbieding of offerte aan klant tot het verrichten van diensten door Fysio Fitness Beilen.
 3. Diensten: de diensten die Fysio Fitness Beilen aanbiedt, zijn: het exploiteren van een sportschool met (sport)activiteiten zoals fitness, personal training, groepslessen, voedingsadvies en massages.
 4. Lidmaatschap: de overeenkomst die de klant met Fysio Fitness Beilen aangaat voor het gebruik van de door aangeboden Diensten voor een bepaalde tijd van 3 of 12 maanden, dan wel onbepaalde tijd.
 5. Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die Fysio Fitness Beilen heeft aangesteld voor diensten die door Fysio Fitness Beilen worden uitgevoerd, of waaraan Fysio Fitness Beilen een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.
 6. Overeenkomst: elke overeenkomst (hieronder tevens verstaan een lidmaatschap) en andere verplichtingen tussen klant en Fysio Fitness Beilen voor diensten die door Fysio Fitness Beilen aan klant worden verstrekt en die door klant worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Fysio Fitness Beilen waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen.

Artikel 2 Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Fysio Fitness Beilen, elke overeenkomst tussen Fysio Fitness Beilen en klant en op elke dienst die door Fysio Fitness Beilen wordt aangeboden.
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt klant de beschikking over deze algemene voorwaarden. Wanneer dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Fysio Fitness Beilen aan klant aangeven op welke wijze klant de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Wanneer in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat als een verwijzing naar hij/hem/zijn, wanneer en voor zover van toepassing.
 4. De minimale leeftijd van klant om een overeenkomst af te sluiten is 18 jaar. Kinderen jonger dan 18 jaar kunnen alleen lid worden met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming verkregen van zijn/haar ouder(s) en/of wettelijke verzorger .

Artikel 3 Het aanbod

 1. Alle door Fysio Fitness Beilen gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Wanneer het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Fysio Fitness Beilen is slechts aan een aanbod gebonden wanneer deze door klant schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd. Niettemin heeft Fysio Fitness Beilen het recht een overeenkomst met een (potentiële) klant om een voor Fysio Fitness Beilen gegronde reden te weigeren.
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd, zodat klant in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.

Artikel 4 Totstandkoming van de overeenkomst

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat klant een aanbod c.q. overeenkomst van Fysio Fitness Beilen heeft aanvaard door een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Fysio Fitness Beilen te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail of digitaal.
 2. Klant heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Fysio Fitness Beilen met toestemming van klant reeds gestart is met de overeenkomst.
 3. Wanneer de overeenkomst door meerdere klanten wordt aangegaan, is elke klant afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 Duur van de overeenkomst

 1. De overeenkomst tot het uitvoeren van diensten wordt aangegaan in de vorm van een lidmaatschap. De overeenkomst tot het uitvoeren van diensten kan tevens worden aangegaan in de vorm van een losse opdracht.
 2. Lidmaatschappen worden voor de duur van 3 of 12 maanden aangegaan en zijn niet tussentijds opzegbaar. Tenzij opzegging geschiedt, wordt het lidmaatschap na afloop stilzwijgend voor onbepaalde tijd verlengd. Na verlenging is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar met inachtneming van een opzeggingstermijn van een maand. NB de leden die voor 1 april 2021 een lidmaatschap hebben afgesloten hebben het recht om per maand op te zeggen.
 3. Indien een lidmaatschap wordt opgezegd welke is aangegaan voor een periode langer dan 12 maanden, dient er een terugbetaling gedaan te worden voor de onterecht genoten korting op zowel het lidmaatschap als overige genoten kortingen. In geval van een gekozen periode van 18 maanden en een opzegging na 12 maanden zal het termijnbedrag worden her berekend op basis van een lidmaatschap met kortere termijn.
 4. De opzegging dient schriftelijk te gebeuren, voor de 20e van de maand, en zal per eerste van de daarop volgende maand worden beëindigd.
 5. Aan het begin van elke nieuwe maand worden er nieuwe lessen voor de gehele maand toegekend. Tegoeden van de lessen vervallen per half jaar resp. op 1 januari en 1 juli.
 6. De overeenkomst tussen partijen is persoonlijk en niet overdraagbaar.
 7. Zowel klant als Fysio Fitness Beilen kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst wanneer de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van klant.
 8. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van klant onverlet voor zover Fysio Fitness Beilen ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Klant dient de overeengekomen vergoeding te voldoen.
 9. Fysio Fitness Beilen kan de overeenkomst te allen tijde beëindigen wanneer er naar het uitsluitende oordeel van Fysio Fitness Beilen dringende reden is, waaronder begrepen maar niet beperkt tot: het gebruik van verboden middelen, roken of diefstal op de locatie van Fysio Fitness Beilen en geweld, (non-) verbale agressie, bedreiging. Tevens kan de overeenkomst worden beëindigd als klant zich niet aan huis en gedragsregels houdt.
 10. Voor de groepslessen en personal training is er ook de mogelijkheid om een strippenkaart aan te schaffen. Deze strippenkaart is altijd persoonsgebonden, wordt vooraf betaald en is 6 maanden geldig. Een strippenkaart kan niet gepauzeerd worden.

Artikel 6 Lidmaatschap

 1. Voorafgaand aan het lidmaatschap is klant verplicht een gesprek te voeren met Fysio Fitness Beilen waarbij klant zich laat informeren over het gebruik van de apparaten. Klant is verplicht zich te allen tijde aan de instructies en veiligheidsvoorschriften te houden.
 2. Klant heeft nooit recht op restitutie van reeds betaalde gelden wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Fysio Fitness Beilen.
 3. Wijzigingen dienen schriftelijk voor de 20e van de kalendermaand te zijn doorgegeven. Tijdig en schriftelijk doorgegeven wijzigingen, gaan automatisch in bij aanvang van de daaropvolgende kalendermaand.
 4. Klant is op grond van medische omstandigheden gerechtigd om het lidmaatschap op te schorten in de vorm van een pauze van het lidmaatschap voor de duur van maximaal 3 (kalender)maand, tenzij partijen anders overeenkomen. Gedurende de pauze zal klant geen factuur ontvangen. Het pauzeren van een lidmaatschap dient schriftelijk gemeld te worden en de blessure of ziekte dient aantoonbaar te worden gemaakt aan Fysio Fitness Beilen en dient tijdig, althans voor de 20e van de kalendermaand ontvangen zijn. De pauze zal dan ingaan vanaf de komende kalendermaand.
 5. Na pauzering zal het lidmaatschap worden voorgezet conform de afspraken.

Artikel 7 Uitvoering van de dienstverlening

 1. Fysio Fitness Beilen zal zich inspannen om de overeengekomen diensten met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Fysio Fitness Beilen staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. Fysio Fitness Beilen is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen. Wanneer Fysio Fitness Beilen een derde inschakelt staat Fysio Fitness Beilen ervoor in dat deze derde over voldoende kennis en vaardigheden beschikt benodigd voor de uitvoering van de diensten.
 3. Een reeds bevestigde afspraak met betrekking tot diensten van Fysio Fitness Beilen kan wat betreft een groepsles tot 12 uur voor aanvang van de afspraak vrijblijvend geannuleerd worden. Bij annulering binnen 12 uur voor aanvang van de afspraak geldt de desbetreffende afspraak als afgenomen. Voor een fitnessafspraak geldt dat de afspraak binnen 2 uur voor aanvang vrijblijvend kan worden afgezegd.
 4. Klant dient zich te houden aan de openingstijden en uiterlijk 10 minuten na sluitingstijd de locatie te verlaten.

Artikel 8 Verplichtingen klant

 1. Klant is verplicht alle door Fysio Fitness Beilen verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de diensten en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Fysio Fitness Beilen niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van klant.
 2. Fysio Fitness Beilen is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren, noch is Fysio Fitness Beilen verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Fysio Fitness Beilen voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst.
 3. Klant draagt een eigen verantwoordelijkheid tijdens het gebruik van de diensten van Fysio Fitness Beilen. Alle schade voortvloeiend uit het nalaten van voornoemde verplichting komt voor rekening en risico van klant. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan de groepslessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van het klant.
 4. Bij gebreke hiervan heeft Fysio Fitness Beilen het recht klant hierop aan te spreken en hem het gebruik van de faciliteiten te ontzeggen zolang hij niet gekleed is in geschikte (sport)kleding.
 5. Klant heeft een meldplicht aangaande (potentiële) gezondheidsrisico’s met betrekking tot het sporten. Klant is verplicht voor aanvang van een groepsles of voordat hij de apparaten van Fysio Fitness Beilen gebruikt, aan Fysio Fitness Beilen aan te geven wanneer hij last heeft van blessures en/of medicijnen gebruikt waardoor hij niet op normale wijze deel kan nemen. Klant is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor het niet, niet tijdig en/of niet volledig doorgeven van deze informatie.
 6. Alle (lichamelijke) schade ten gevolge van het gebruiken van de apparaten en/of faciliteiten alsmede deelname aan groepslessen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid van klant. Het gebruik van de faciliteiten van Fysio Fitness Beilen is geheel op eigen risico en verantwoordelijkheid

Artikel 9 Personal training en groepslessen

 1. Wanneer overeengekomen kan Fysio Fitness Beilen personal training verzorgen voor klant.
 2. Fysio Fitness Beilen is gerechtigd het aantal klanten te maximeren. Bij een groepsles met minder dan 4 klanten zal de les worden geannuleerd.
 3. De trainingssessie vindt plaats op de locatie van Fysio Fitness Beilen tenzij vooraf anders afgesproken. De klant dient tenminste 5 minuten voor aanvang van de training aanwezig te zijn op de betreffende locatie.
 4. Wanneer klant niet tijdig voor de groepsles aanwezig is, heeft Fysio Fitness Beilen het recht de betreffende klant te weigeren voor de groepsles. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft klant geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een training.
 5. De inhoud van de door Fysio Fitness Beilen aangeboden trainingssessie en de gedurende de trainingssessie verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Fysio Fitness Beilen de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De trainingssessie wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van klant.
 6. Klant zal Fysio Fitness Beilen schriftelijk, dan wel mondeling voorafgaand aan de aanvang van de trainingssessie alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor klant aandacht wenst.
 7. Fysio Fitness Beilen is gerechtigd de groepslessen en personal training te annuleren of te verplaatsen naar een andere datum. Het staat uitsluitend ter oordeel van Fysio Fitness Beilen om de groepslessen en personal training te verplaatsen. Klant c.q. Deelnemer wordt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gebracht. Wanneer er teveel aanmeldingen zijn voor de groepsles, is Fysio Fitness Beilen gerechtigd de klanten die zich het laatst hebben aangemeld voor de groepslessen en personal training te weigeren en op de wachtlijst te zetten.

Artikel 10 Onderhoud fitnessapparaten

 1. Ingeval van onderhoud aan het pand van Fysio Fitness Beilen of aan de beschikbaar gestelde apparaten is Fysio Fitness Beilen niet aansprakelijk voor het niet beschikbaar zijn van deze faciliteiten. Nooit is klant gerechtigd tot enige restitutie van reeds betaalde gelden of enige schadevergoeding. Klant kan gebruik maken van de andere beschikbare faciliteiten en/of vervangende fitnessapparatuur.

Artikel 11 Prijzen en betaling

 1. Alle prijzen zijn in beginsel inclusief omzetbelasting (btw), tenzij anders overeengekomen.
 2. Fysio Fitness Beilen voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen tarief. De kosten van het lidmaatschap worden vooraf en maandelijks middels automatisch incasso bij klant in rekening gebracht. Betaling van een losse opdracht geschiedt vooraf via de door Fysio Fitness Beilen aangegeven methode. Fysio Fitness Beilen zal het lidmaatschapsgeld telkens rond of op de 28e van de maand vooraf afschrijven. Er geldt een terugboekingstermijn van 56 dagen.
 3. Fysio Fitness Beilen is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatietarieven.

Artikel 12 Incassobeleid

 1. Wanneer klant niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn heeft voldaan aan haar verplichting, zal klant eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten wanneer klant binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt.
 2. Vanaf de datum dat klant in verzuim is, zal Fysio Fitness Beilen zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Wanneer Fysio Fitness Beilen meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijze noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van klant.

Artikel 14 Beperking van aansprakelijkheid

 1. Wanneer enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Fysio Fitness Beilen alleen geacht te bestaan wanneer Fysio Fitness Beilen dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd.
 2. Wanneer sprake is van toerekenbare tekortkoming van Fysio Fitness Beilen, is Fysio Fitness Beilen uitsluitend gehouden tot betaling van enige schadevergoeding wanneer klant Fysio Fitness Beilen binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Fysio Fitness Beilen deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Fysio Fitness Beilen in staat is om adequaat te reageren.
 3. Wanneer het verrichten van diensten door Fysio Fitness Beilen leidt tot aansprakelijkheid van Fysio Fitness Beilen, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, (over een maximale periode van 12 maanden voorafgaand aan de schadeveroorzakende gebeurtenis ingeval van een lidmaatschap) doch slechts ten aanzien van de door klant geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Fysio Fitness Beilen. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel.
 4. Fysio Fitness Beilen sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Fysio Fitness Beilen is niet aansprakelijk voor gevolgschade, indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade.
 5. Klant vrijwaart Fysio Fitness Beilen voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door klant aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Fysio Fitness Beilen geleverde diensten, tenzij klant kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Fysio Fitness Beilen.
 6. Fysio Fitness Beilen is niet aansprakelijk voor diefstal en/of beschadiging van (persoonlijke) eigendommen in en rondom de locatie van Fysio Fitness Beilen en het gezondheidscentrum de Lijnwoerd.
 7. Fysio Fitness Beilen is niet aansprakelijk voor eventuele blessures, ongelukken, materiële schade en/of lichamelijk letsel van klant die zouden kunnen voortvloeien tijdens of na het afnemen van de diensten. Gebruik van de diensten geschiedt op eigen risico en verantwoordelijkheid van klant. Fysio Fitness Beilen zorgt voor passende begeleiding wanneer dit nodig is of op verzoek van klant.
 8. Gevolgen van storingen in of aan het toegangssysteem en/of fitnessapparatuur is nooit aanleiding tot een schadevergoeding in welke vorm dan ook. Wanneer ten gevolge hiervan het gebruik van de faciliteiten beperkt of in het geheel niet mogelijk is, dient klant contact op te nemen met Fysio Fitness Beilen.
 9. De inhoud van het opgeleverde advies van Fysio Fitness Beilen is niet bindend en slechts adviserend van aard. Klant beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Fysio Fitness Beilen opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van klant. Klant is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Fysio Fitness Beilen. Fysio Fitness Beilen is niet gehouden aan enige vorm van restitutie wanneer dit het geval is.
 10. Fysio Fitness Beilen staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Fysio Fitness Beilen verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan.
 11. Alle aanspraken van klant wegens tekortschieten aan de zijde van Fysio Fitness Beilen vervallen wanneer deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Fysio Fitness Beilen binnen een jaar nadat klant bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Fysio Fitness Beilen.

Artikel 15 Klachten

Wanneer klant niet tevreden is over de service van Fysio Fitness Beilen of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is klant verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden met onderbouwing.. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via met als onderwerp “Klacht”.

 1. Fysio Fitness Beilen zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 2. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 16 Overig

Fysio Fitness Beilen is aangesloten bij de brancheorganisatie voor fitness, NL Actief, welke algemene voorwaarden tevens van toepassing zijn.

De praktijk is tevens aangesloten bij de klachtenregeling en geschillencommissie via NL Actief, meer informatie vindt u op www.degeschillencommissie.nl

De praktijk hanteert de Algemene verordening gegevensbescherming.(AVG) en heeft een privacy verklaring op haar website staan.